Kết quả Entry Test

Kết quả Entry test cập nhật mới nhất từ phòng tuyển dụng FPT Software

[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 28/9- 8/10/2017

2017-10-10 13:43:53 - bachdv1

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm thi Entry Test 28/9- 8/10/2017 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn khi có lịch phỏng vấn. Trong trường hợp 2 tuần kể từ ngày thi Entry Test nếu…view detail
[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 12-27/9/2017

2017-09-27 10:26:21 - bachdv1

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm thi Entry Test 12-27/9/2017 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn khi có lịch phỏng vấn. Trong trường hợp 2 tuần kể từ ngày thi Entry Test nếu không…view detail
[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 01-11/9/2017

2017-09-12 17:41:43 - bachdv1

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm thi Entry Test 01-11/9/2017 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn khi có lịch phỏng vấn. Trong trường hợp 2 tuần kể từ ngày thi Entry Test nếu không…view detail
[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 21-31/8/2017

2017-08-31 18:24:50 - bachdv1

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm thi Entry Test 21-31/8/2017 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn khi có lịch phỏng vấn. Trong trường hợp 2 tuần kể từ ngày thi Entry Test nếu không…view detail
[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 9-21/8/2017

2017-08-22 15:10:07 - bachdv1

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm thi Entry Test 09-21/8/2017 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn khi có lịch phỏng vấn. Trong trường hợp 2 tuần kể từ ngày thi Entry Test nếu không…view detail
[Hà Nội] Kết quả thi Entry Test 2-8/8/2017

2017-08-08 18:29:17 - bachdv1

Bộ phận Tuyển dụng xin gửi các bạn điểm thi Entry Test 02-08/8/2017 Tuyển dụng viên sẽ liên hệ với các bạn khi có lịch phỏng vấn. Trong trường hợp 2 tuần kể từ ngày thi Entry Test nếu không…view detail